Zendingscommissie

De zendingscommissie is een commissie van bijstand voor de Algemene Kerkenraad. De zendingscommissie bevat leden vanuit de drie wijkgemeenten. Vanuit onze wijkgemeente is dat Marsha Kloosterman-Stronkhorst, tel. 0642824450, marshaskloosterman@gmail.com en Jolien Bontenbal, jolienbontenbal@gmail.com. Vanuit wijk Dorp is dat William Lagendijk en vanuit wijk Ark is dat Annelies Bol. Onze visie en missie is om als gemeente van Christus te leven vanuit de opdracht getuige van Jezus Christus te zijn en wij willen daarom betrokken zijn bij de verkondiging van het evangelie in de wereld. Wij ondersteunen zendingswerkers die buiten Nederland betrokken zijn bij de verkondiging van het evangelie en die zich verbonden weten met de identiteit van onze gemeente.

Taken van de zendingscommissie

Eén van de belangrijkste taken van de zendingscommissie is het stimuleren van het zendingsbewustzijn in de gemeente en het gebed van de gemeente. Dit krijgt vorm middels de jaarlijkse zendingszondag en het regelmatig onder de aandacht brengen van zending door het aandragen van gebedspunten, publicaties in kerkblad, website, beamers, enz. Daarnaast zoeken we steeds naar momenten om de zendingswerkers de gelegenheid te geven zichzelf en hun project of

werk te presenteren aan de gemeente. Als Hervormd Ambacht kiezen we één of meerdere projecten waaraan we onszelf voor een aantal jaar aan verbinden. De financiële ondersteuning krijgt inhoud door de zendingscollecten, acties, persoonlijke ondersteuning door gemeenteleden en de zendingsbusjes bij de uitgangen van de kerken.

Tot slot zijn wij er om ondersteuning te geven aan gemeenteleden die erover nadenken om zelf zendingswerk te gaan doen. Door te luisteren, mee te denken en te bidden willen we anderen stimuleren en ondersteunen in een oriëntatie op een plek in de zending.

Projecten

Op dit moment worden er twee projecten ondersteund vanuit de drie wijkgemeenten, namelijk

- Toegang tot de Bijbel (KiA). Samen met het NBG zorgt Kerk in Actie dat bijbelschoolstudenten en voorgangers op het platteland concordanties en bijbelstudiematerialen ontvangen. Daarnaast verspreidt het Bijbelgenootschap zondagschoolmateriaal voor kinderen, braillebijbels voor blinden en zijn er alfabetiseringsklassen voor laaggeletterden in de kerk. Zie voor meer informatie www.kerkinactie.nl/projecten/toegang-tot-de-bijbel-in-china.

- De Zendingsexpeditie (GZB), Met dit project worden op verschillende plekken in Zuidoost Azië nieuwe gemeenten gesticht. Dit gebeurt op plekken waar nog nauwelijks christenen zijn. Zie voor

meer informatie en de film www.zendingsexpeditie.nl.