Specifiek

Heilige Doop
De datum voor een doopdienst wordt in overleg met de ouders vastgesteld. De gemeente wordt van te voren via het kerkblad geinformeerd met vermelding van de naam van de dopeling(en).

Ter voorbereiding op de bediening van de Heilige Doop houden de predikant en bij voorkeur de wijkouderling een doopgesprek met de ouders. Dit gebeurt zoveel mogelijk bij de ouders thuis. Dit gesprek draagt een pastoraal en catechetisch karakter. Naast de inhoud, de betekenis van de Heilige Doop en de christelijke opvoeding is er ook aandacht voor de betrokkenheid van de ouders bij de doop en de opvoeding. Aan het einde van de kerkdienst, waarin de Heilige Doop plaatsvindt, krijgt de gemeente de gelegenheid de doopouders Gods zegen toe te wensen.

 

De ouders ontvangen daarna van de kerkenraad een doopkaart en voor het eerste kind dat gedoopt wordt in onze wijkgemeente een kleuterbijbel ter herinnering aan de doop van hun kind.

Heilig Avondmaal
De Heere Jezus Christus heeft het Heilig Avondmaal ingesteld. Het is een zichtbaar teken en zegel, waardoor God ons de belofte van het Evangelie des te beter wil laten verstaan. Allen die de Naam van Christus hebben beleden in het midden van de gemeente worden uitgenodigd.

Vier keer per jaar wordt het Heilig Avondmaal op zondag bediend. De data worden via de kerkbode bekend gemaakt. Op de zondag voorafgaand aan de bediening van het Heilig Avondmaal is er een voorbereidingsdienst. Daarin wordt stilgestaan bij de betekenis van dit sacrament. Aan de hand van het avondmaalsformulier onderzoeken we onszelf, opdat we het Heilig Avondmaal tot onze troost zullen houden. Op de avondmaalszondag vindt in de morgendienst de bediening en in de avonddienst de dankzegging plaats. Deze drie diensten vormen als het ware een eenheid.

Tevens wordt naast bovengenoemde vier keer, ook het Heilig Avondmaal gevierd in de dienst van Goede Vrijdag. De zondag voorafgaand vindt de voorbereidingsdienst plaats.
In de week van voorbereiding wordt censura morum (= opzicht over de levenswandel) gehouden. Lidmaten kunnen daar melden wat hen hindert om deel te nemen aan het Heilig Avondmaal. Betreft dit de belijdenis en wandel van medelidmaten, dan dient men alles te doen om dit eerst met hem of haar persoonlijk te bespreken. Het censura morum wordt gehouden door de predikant en een ouderling. Tijd en plaats worden in het kerkblad bekend gemaakt.

Huwelijksdienst
De kerkelijke bevestiging en inzegening van een huwelijk vindt plaats in een aparte kerkdienst. Het bruidspaar moet tijdig contact opnemen met de predikant voor overleg over de aanvraag van deze dienst bij de kerkenraad. Bij afwezigheid van de predikant moet het bruidspaar contact opnemen met de scriba. Regel is, dat de eigen predikant in deze diensten voorgaat. Bruidsparen, die van deze regel willen afwijken, bespreken dit met de predikant, waarna de kerkenraad een besluit neemt. Enkele weken voor de huwelijksdag komen predikant en bruidspaar bij elkaar voor gesprek over het christelijk huwelijk en het verloop van de kerkdienst. Tijdens de huwelijksbevestiging is naast de predikant ook een ouderling of een kerkrentmeester en diaken aanwezig. Het bruidspaar ontvangt in deze dienst namens de kerkenraad uit handen van de ouderling de huwelijksbijbel.

Rouwdienst
Wanneer iemand overleden is, neemt een van de familieleden contact op met de predikant voor de pastorale zorg en rouwdienst. In overleg met de begrafenisondernemer kan gebruik worden gemaakt van de kerk en/of de kerkzaal.

Oppasdienst
Tijdens iedere eredienst in ons kerkgebouw is er kinderoppasl. Aangezien dit kinderen van de gemeente zijn (doopformulier) passen enkele mensen op een aantal van de jongste kinderen. De oppassers zijn zowel mannen als vrouwen en jongeren. Wilt u mee helpen om de last over vele schouders te verdelen? Meldt u dan aan bij onderstaande contactpersoon. Ieder half jaar wordt er een nieuw rooster gemaakt. In het kerkblad wordt bij de kerkdiensten gemeld wie aan de beurt is om op te passen. Tijdens de avonddiensten van bid- en dankdag en op oudejaarsavond en Goede Vrijdag is er geen kinderoppas.

De oppas voor de kinderen van 0-2,5 jaar is in de bijzaal van de kerk. De kinderen van 2,5-5 jaar worden verwacht in de dependance van de Dukdalf aan de Van Polanenstraat.
Voor degenen die oppassen: Wilt u dertig minuten voor aanvang van de dienst aanwezig zijn en als u onverhoopt niet kunt, wilt u dan zelf ruilen met iemand op het rooster. Als je bij de morgendienst als reserve op de lijst staat, zorg je ook dat je op tijd aanwezig bent, als er minder kinderen zijn dan verwacht, kun je alsnog de dienst bijwonen.
Contactpersoon: Vera Melissant, tel. 6825915, e-mail: veraschipaanboord@gmail.com

Autodienst
Wie voor de kerkdiensten vervoer nodig heeft en er niet zelf in kan voorzien, kan gebruik maken van de autodienst. U wordt dan opgehaald en na de dienst weer thuisgebracht. Dit wordt centraal geregeld via de Hervormde Vrouwen Dienst. Wenst u opgehaald te worden dan kunt u contact opnemen met dhr. R. (Rinus) van 't Verlaat, tel. 6816553, e-mail: m.vantverlaat2@kpnmail.nl. Als u wilt helpen bij de autodienst kunt u ook bij hem terecht.