Weer naar de kerk

Bijgewerkt bericht 01-07-2020

Weer naar de kerk...
Wat zijn we dankbaar en verheugd dat we als gemeente kunnen samenkomen. Als Elimkerk kunnen we maximaal 95 bezoekers per dienst ontvangen (afhankelijk van de geldende regelgeving), naast de "verplichte" aanwezigen waaronder predikant, koster etc. Wat zou het fijn zijn als we elkaar weer kunnen ontmoeten onder Gods Woord. Wij vertrouwen er dan ook op dat u als gemeentelid de weg naar onze gemeente weer weet te vinden en neemt.

Aanmelding kerkdiensten (aandacht - belangrijk)
Om het kerkbezoek enigszins te verdelen en te bewaken dat niet teveel gemeenteleden naar een dienst komen zullen we vooraf registreren wie er naar de dienst kan komen. Het registreren en het krijgen van een toegansgbewijs voor de komende diensten kunt u digitaal doen op deze site. Zie het tabje "Registratie-Toegangsbewijs" voor de beschikbare en te reserveren plaatsen. Alleen als u een bevestiging ontvangt kun u daadwerkelijk komen naar een bepaalde dienst.

Wellicht ten overvloede: Heeft u zelf of iemand in uw gezin ziekteverschijnselen (neusverkoudheid en/of hoesten en/of keelpijn en eventueel koorts), meldt u dan niet aan maar volg de dienst thuis! De regel is dat u 3 dagen klachtenvrij moet zijn om de diensten te kunnen bezoeken. Bedenk dat we ook verantwoordelijk zijn voor elkaar. Nog steeds adviseren we de oudere gemeenteleden (70+) om de diensten thuis mee te luisteren/kijken, maar zij mogen hun eigen afweging maken.

Gebruik van het kerkgebouw
• In het kerkgebouw zijn banken en stoelen zodanig opgesteld dat de ruimte voor de gangpaden maximaal is gemaakt. (+/- 2 meter).
• Banken die niet gebruikt mogen worden zijn gemarkeerd. En in elke bank die gebruikt kan worden zijn markeringen aangebracht op de leuning die aangeven waar en hoeveel eenheden in een bank plaats kunnen nemen. Grofweg gesteld moeten 2 poten van de bank zichtbaar blijven tussen beide eenheden om de 1.5 m te handhaven. Bij de stoelen geldt dat tussen de eenheden minimaal 3 lege stoelen blijven.
• De bijbels en liedboeken zijn uit de kerkzaal verwijderd. Men neemt dus zelf zijn boeken mee naar de dienst en ook neemt iedereen zijn eigen boeken mee naar huis na afloop van de dienst.
• We houden tijdens de diensten geen collecte middels doorgeefzakken. Wel is er het liturgisch moment waarop de doelen door de predikant worden toegelicht en kunnen de mensen thuis en in de kerk middels de GIVT app bijdragen aan de collecten.
• De garderobes zijn buiten gebruik gesteld. Indien men een jas heeft dan neemt men die mee in de kerkzaal.
• Het gebruik van sanitair wordt ontraden. Alleen in acute nood kan er gebruik worden gemaakt van 1 toilet. De koster zal toezien welk toilet daarvoor beschikbaar is en dat na gebruik deze eerst wordt ontsmet voordat er weer gebruik van het toilet kan worden gemaakt.
• Alleen de ontvangsthal en kerkzaal zijn publiek toegankelijk. Alle overige ruimtes zijn niet in gebruik en mogen ook niet worden betreden. Uitzondering hier is de consistorie die door de predikant, ouderling van dienst en overige kerkenraadsleden betreden kan worden.
• Deuren die toegang verschaffen tot de ruimtes die we gebruiken staan zoveel mogelijk open (hiervoor zorgt de koster) en worden alleen door de koster geopend en gesloten.
• Na afloop van de dienst zullen alle ruimtes en zitplaatsen die gebruikt zijn geweest worden ontsmet. Hiervoor zal een beroep op vrijwilligers worden gedaan om de koster te ontlasten.
• Bij de ingang van de kerk komt een zuil met ontsmettingsmiddel. Iedereen die het gebouw betreedt moet hier gebruik van maken.

Gang van zaken kerkdienst
Als u bij het betreden van het kerkgebouw even moet wachten, houdt u dan gepaste afstand.
Bij binnenkomst ontsmet u uw handen, een lid van de ontvangstcommissie ziet hier op toe.
Mocht het vermoeden bestaan dat er toch iemand met ziekteverschijnselen de kerk wil betreden dan is de deurdienst gerechtigd deze persoon de toegang te weigeren en hem/haar te verzoeken de dienst op afstand te volgen.
Het 2e lid van de ontvangstcommissie wijst het gemeentelid zijn plaats. De aanwijzingen zijn niet vrijblijvend en moeten worden opgevolgd. De toewijzing begint vanaf de voorste banken en we werken naar de uitgang toe om ervoor te zorgen dat we niet nodeloos langs anderen heen moeten lopen. Gezinsleden kunnen bij elkaar zitten.
Na afloop zal dezelfde persoon ook aanwijzen welke gemeenteleden het kerkgebouw kunnen verlaten zodat er geen opstopping in de gangpaden ontstaat. We maken indien nodig gebruik van de uitgang achter het orgel om de evacuatie soepel te laten verlopen.
U wordt ook buiten geacht direct door te lopen en te letten op de onderlinge afstand. Ook buiten de kerk is er geen ruimte voor sociale ontmoeting.

Hartelijke groet,
Paul Looij, scriba