Diaconie

Diaconale zorg
”Ik ben met U” is een deel uit de tekst Matthéüs 28 : 20. Op diverse manieren kan deze tekst worden uitgelegd. Als diaconie zien wij in deze tekst een opdracht naar onze naasten. Immers zoals God met ons is en naar ons omziet, zo hebben wij de taak om naar onze mede-mens om te zien. Niet alleen de financiële bijdrage in de collectezak is belangrijk, maar met name de aandacht voor onze naasten in de kerkelijke maar ook in de burgerlijke gemeente. Vanuit het geloof moeten we een diaconale gemeente zijn die God dient en vanuit het geloof alles met de naasten deelt. Dit kan zijn een bezoekje, de wekelijkse bloemengroet, een kaartje, een luisterend oor, een dienst verlenen of vult u het zelf maar in.

De HEERE Jezus is het grootste voorbeeld voor het diaconaat; Hij is de grootste Diakonos: Hij heeft zelfs Zijn leven gegeven voor ons (Zijn naasten). Laten we als gemeente proberen om de Liefde van God met onze eigen capaciteiten aan onze naasten door te geven. Zo kunnen we ons in een tijd van een individualistische maatschappij als christenen onderscheiden om daarmee God groot te
maken. Wij hopen dat alle naasten in onze gemeente die eenzaam of hulpbe-hoevend zijn, in het komend jaar iemand hebben die tegen hen zegt: ”Ik ben met u, omdat Hij met mij is”.

Plaatselijk, landelijk en wereldwijd
Plaatselijk voert de diaconie zijn taken uit door om te zien naar onze medemens in de kerkelijke en burgerlijke gemeente. Enkele voorbeelden hiervan zijn de projecten Welkom aan Tafel, stichting HiP en stichting Schuldhulpmaatje. Bij financiële problemen staan wij met raad en daad de  gemeenteleden bij. De individuele (schuld) hulpverlening (IHV) is een zeer wezenlijk onderdeel van de diaconie, waar met grote zorg gemeenteleden worden geholpen. Daarnaast wordt bijstand verleend bij bespreking van een vakantie voor hen die dat zelf niet kunnen regelen, zoals ouderen, zieken, gehandicapten. Indien men de kosten niet zelf kan dragen is een financiële bijdrage mogelijk.

Door vermindering van subsidies door de overheid aan diverse instellingen, zoals bijvoorbeeld Woord & Daad, worden jaarlijks giften aan deze instellingen gegeven. Bij direct ontstane nood zal de diaconie een grotere gift geven en/of een collecte afstaan. Plaatselijk participeren wij in het Interkerkelijk Diaconaal Beraad (IDB). Het IDB bundelt de krachten van 10 plaatselijke kerken en gemeenten. Het IDB heeft twee eigen vertegenwoordigers in de WMO adviesraad. Verder heeft de stichting IDB de Voedselbank, stichting Hulp in Praktijk en stichting Schuldhulpmaatje onder haar beheer. De Voedselbank is bij iedereen wel bekend. Stichting HiP is een stichting die kerken wil mobiliseren om praktische hulp te bieden aan niet kerkelijke mensen die geen eigen (sociaal) netwerk hebben, om ook op deze manier Gods liefde te laten zien. Stichting Schuldhulpmaatje heeft als doel om mensen die met schulden kampen met een maatje/ buddy de weg naar een schuldenvrij bestaan te zoeken, dit kan op vele manieren. De maatjes hebben hiervoor een cursus gevolgd. Meer informatie hierover kunt u krijgen van diaken Paul Looij, tel: 0180-431489, plooij@hervormdambacht.nl

Welkom aan tafel
Welkom aan tafel is een diaconaal project van de drie Her vormde wij-ken samen. Om de twee weken wordt er voor ± 40 mensen gekookt in het Hervormd Jeugdcentrum. De gasten bestaan voornamelijk uit ouderen die het heerlijk vinden om gezellig met elkaar te eten. D.m.v. bijbellezing en gebed probeert men hen ook het evangelie onder de aandacht te brengen.

Welkom aan Tafel zoekt nog steeds medewerkers/sters!
Contactpersoon: Tiny Plaisier, 6818851, e-mail: tiny.plaisier@kpnmail.nl

Rekeningnummer Diaconie
Bankrekeningnummer: NL25RABO0377551929
Als u een gift overmaakt wilt u dan vermelden voor welk doel deze bestemd is. Zonder vermelding van een specifiek doel wordt de gift voor “algemene doelen” aangewend.