College van Kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters behartigt de financiële en zakelijke belangen van de gehele Hervormde Gemeente waartoe behoren:
Wijkgemeente Dorp
Wijkgemeente Elim
Wijkgemeente De Ark

Het college van kerkrentmeesters bestaat uit afgevaardigden van de drie wijkgemeenten, die in principe allen deel uitmaken van hun wijkkerkenraad in het ambt van ouderling-kerkrentmeester. Het college van kerkrentmeesters telt in totaal maximaal 12 leden en het dagelijks bestuur wordt uit hun midden gekozen. De samenstelling van het huidige dagelijks bestuur is als volgt:
W.J. Jansen, voorzitter (wijkgemeente Elim)
P.W. Spruijt-Mom, secretaris (wijkgemeente De Ark)
T.J. van Nieuwenhuizen, penningmeester (wijkgemeente Dorp)

Ouderlingen-kerkrentmeesters

J. (Johan) Alblas Warmoeziershof 2 6819415 jalblas@hervormdambacht.nl
W.J. (Wilko) Jansen Amandelgaarde 70 6200147 wjansen@hervormdambacht.nl
J.C. (Jeroen) Schumacher Boterbloem 43 6812841 jschumacher@hervormdambacht.nl
J.C. (Jan) Weststrate Emmasingel 29 06-81896675 jweststrate@hervormdambacht.nl

Financiën en administratie
De geldmiddelen die nodig zijn om als kerkelijke gemeente aan alle financiële en materiële verplichtingen te voldoen worden bijeengebracht door:
- Vrijwillige bijdragen (o.a. actie Kerkbalans)
- Collecten
- Giften en legaten
Onze gemeente doet mee aan de jaarlijkse actie kerkbalans, die de belangrijkste bron vormt voor de beschikbare middelen. De administratie van de vrijwillige bijdragen wordt gedaan door het college van kerkrentmeesters, hiervoor wordt gebruik gemaakt van het systeem LRP (Landelijke Registratie Protestantse kerk). In samenspraak met de diaconie en de landelijke richtlijnen wordt er jaarlijks een collecteplan opgesteld. Dit collecteplan dient goedgekeurd te worden door de algemene kerkenraad. Naast de actie kerkbalans en de collecteopbrengsten ontving het college de afgelopen jaren, en hopelijk zal dit ook de komende jaren het geval zijn, regelmatig giften en legaten. Hoewel in het geval van giften in veel gevallen sprake is van kleine bedragen, betekenen deze giften op jaarbasis toch een aanzienlijke inkomstenbron.

Na afloop van elk kalenderjaar wordt er een financiële verantwoording afgelegd door middel van het samenstellen van een jaarrekening. Deze jaarrekening dient na goedkeuring door het college van kerkrentmeesters ook nog goedgekeurd te worden door de algemene kerkenraad. Na deze laatste goedkeuring wordt de jaarrekening in beknopte vorm gepubliceerd in het kerkblad.

Medewerkers College van Kerkrentmeesters
Naast de medewerkers van het kerkelijk bureau heeft het college van kerkrentmeesters ook twee kosters en diverse organisten aangesteld. Hoewel de predikanten niet formeel in dienst zijn van het college van kerkrentmeesters, is het college wel verantwoordelijk voor de uitbetaling van het salaris en vergoedingen. Naast de vaste lasten met betrekking tot de energiekosten en het onderhoud van de gebouwen behoren de salariskosten van predikanten en kosters tot de grootste uitgaven van het college van kerkrentmeesters.

Organisten:      
C. van Drongelen van Assendelftgaarde 206 6817587  
C. Jansen Scheepmakersstraat 8 6816786  
M. Koomans vd Dries Van Oldenbarneveltlaan 25 Zwijndrecht 6120211  
G. Ritmeester Gors 1 8795280  

Koster:      
Bas & Hennie v/d Ven Bolster 52 6814065 b.vdven1956@gmail.com
       
Hulpkoster:      
Henk & Germa Simonse Notenbogerd 49 0614494919
0617694297
 

Gebruik Elimkerk
Wilt u één van de bijzalen of de kerkzaal gebruiken voor wijkgebonden activiteiten, kijk dan eerst in de agenda of de zaal op de door u gewenste datum vrij is. Neem daarna contact op met ouderling-kerkrentmeester Jeroen Schumacher om deze datum vast te leggen en om nadere afspraken te maken. Ook voor niet-wijkgebonden activiteiten kunt u de zaal reserveren. Neem hiervoor ook contact op met ouderling-kerkrentmeester Jeroen Schumacher, tel. 6812841 of jschumacher@hervormdambacht.nl

Schoonmaak kerk
Elke zaterdag wordt de kerk schoongemaakt. Naast het kostersechtpaar, Bas en Hennie van der Ven, werkt daar ook een aantal vrijwilligers in mee. Wilt u ook meehelpen? Dat kan natuurlijk altijd. U kunt de koster hierover aanspreken of hen bellen of mailen 6814065 of b.vdven1956@gmail.com.

Daarnaast wordt de kerk en de zalen één keer in het jaar geheel schoongemaakt, o.a. de banken en stoelen worden uit de kerk verwijderd en grondig schoongemaakt, met een hoogwerker worden de lampen schoongemaakt. Kortom een heleboel werk. Ook hier geldt weer dat vele handen het werk licht maken.

IBAN College van Kerkrentmeesters
Rabobank NL31RABO0377551724
Wilt u, als u geld stort op bovengenoemde rekening, het doel vermelden?
Hartelijk dank.