Organisatorisch

De kerkenraad is verantwoordelijk voor...
- het onderhouden van de dienst van het Woord en de sacramenten;
- het opzicht over de gemeente;
- leiding geven aan de opbouw van de gemeente en haar dienst in de wereld.

De kerkenraad bestaat uit een predikant, tien ouderlingen (van wie vier een bijzondere opdracht hebben, te weten twee voor de pastorale zorg voor de jeugd, voor de ouderen en het stimuleren en coordineren van het evangelisatiewerk), vier diakenen en vier kerkrentmeesters.

Het is de intentie van de kerkenraad zoveel mogelijk een afspiegeling te zijn van de wijkgemeente en met wijsheid om te gaan met verschillen van inzicht die niet de kern van het evangelie raken.

 

Luisterend naar elkaar en rekening houdend met elkaars meningen en gevoeligheden, zal toch bovenal de Heilige Schrift moeten spreken, waarbij traditie en andere cultuurbepaalde elementen op de tweede plaats komen.

De ouderling van dienst legt door middel van een handdruk aan het begin van de kerkdienst de verantwoordelijkheid voor de dienst in handen van de predikant. Aan het einde van de kerkdienst neemt de kerkenraad eveneens door middel van een handdruk van dezelfde ouderling de verantwoordelijkheid weer over. Kerkenraadsleden zijn aanwezig bij doopbezoek, censura morum en huwelijksdiensten. De scriba is verantwoordelijk voor de administratie van de kerkenraad. Hij schrijft o.a. de notulen van kerkenraadsvergaderingen, stelt de besluitenlijst op en verzorgt de inkomende en uitgaande stukken. Samen met de predikant is een ouderling afgevaardigd naar de vergadering van de classis.

De predikant, de scriba en drie kerkenraadsleden vormen het moderamen (dagelijks bestuur) van de kerkenraad. Zij bereiden onder andere de kerkenraadsvergaderingen voor, die ongeveer tien maal per jaar worden gehouden. Daarnaast vergaderen het consistorie (alle ouderlingen met de predikant), het college van diakenen en het college van kerkrentmeesters elk apart een aantal keren per jaar.

Kerkelijk Bureau
Het kerkelijk bureau is gevestigd in Pastoraal Centrum De Ark aan de Olijfgaarde.
Het bureau is geopend op dinsdagmorgen van 09.00 tot 12.00 uur.
Telefoon: 078-6820648
E-mail: kerkelijkbureau@hervormdambacht.nl
Correspondentieadres: Postbus 87, 3340 AB H.I. Ambacht.

De vragen waarmee u terecht kunt bij het kerkelijk bureau zijn ondermeer:
- Mutaties lidmatenbestand (adreswijziging e.d.)
- Abonnementen kerkblad
- Vragen m.b.t. verspreiding kerkblad

Door de wet op de gemeentelijke basisadministratie is het de burgerlijke gemeente niet toegestaan gegevens van de burgerlijke stand door te geven aan de kerken. Het is daarom belangrijk, wijzigingen zoals geboorte, overlijden, verhuizing, scheiding, etc. zelf aan het kerkelijk bureau door te geven.

Kerkblad
Het kerkblad verschijnt om de 14 dagen, met uitzondering van de zomervakantie waar een kerkblad voor een langere periode uitkomt. Hierin vindt u de tijden van de kerkdiensten, gemeente- en verenigingsnieuws. Wijkberichten kunt u inleveren bij de scriba en alle overige (centrale) kopij per e-mail: kopij@hervormdambacht.nl.

De abonnementsprijs van het kerkblad bedraagt euro 19,- per jaar. Het kerkblad wordt door een aantal jongeren op vrijdag of zaterdag rondgebracht. Klachten over de bezorging per e-mail: bezorging@hervormdambacht.nl of telefonisch 's zaterdags na 13.00 uur:
Wijk Dorp: Judith Molenaar, tel. 6815187
Wijk De Ark: fam. vd Linden, tel. 6820895
Wijk Elim: Gerwin Doff, tel. 6820531
Wijk De Volgerlanden: Loes Planken, tel. 06-81624889

Collectecoupons
De mogelijkheid bestaat om collectecoupons aan te schaffen. De collectecoupons zijn verkrijgbaar in de waarden 0,50, 0,75, 1,- 2,- en 5,- euro. Bestellen van coupons kan via gaat via de website Hervormd Ambacht of W.P. de Waard, Oranjestraat 5, tel. 6821373, gironummer NL75INGB0002389914 t.n.v. Kerkvoogdij. Na bestelling en betaling kunnen de collectecoupons worden opgehaald bij het kerkelijk bureau. Bij een bestelling boven 100,- euro worden de collectecoupons thuisbezorgd. Indien een gemeentelid niet in staat is om de collectecoupons af te halen, dan worden de collectecoupons thuisbezorgd.

Om de kosten en het bezorgwerk in de hand te houden, graag rekening houden met:
- bestel tijdig, verwerking duurt ca. 10 dagen
- bestel voor minimaal een kwartaal
- bestel voor minimaal 100,-
- bestellingen boven 100 worden thuisbezorgd