Kringen

Bijbelkring
De Bijbelkring komt dit winterseizoen 1x per maand = 7x dit seizoen bij elkaar. We doen dat op de woensdagavond in de bijzaal van de Elimkerk en beginnen om 20.00 uur. Tussendoor is er natuurlijk ook ruimte voor een pauze met een kopje koffie. Van harte welkom!

Contactpersoon: Johan Alblas, tel. 6819415, jalblas@hervormdambacht.nl

Huisbijbelkringen
In de Bijbel wordt het voorbeeld gegeven van de eerste christenen die (Hand. 2:42) volharden in de leer van de apostelen, in gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. In vers 46 en 47 van dat-zelfde hoofdstuk staat dat men dat in de tempel deed, maar ook thuis. Ze waren samen blij terwijl men samen at. En zij prezen God.

In onze gemeente zijn een aantal huisbijbelkringen actief waar men dit in de praktijk kan brengen. Elk seizoen staat er een Bijbelboek centraal. Een voordeel van een huisbijbelkring is de kleinschaligheid. Men kan samen de Bijbel lezen en hierover nadenken, maar ook elkaars zorgen en vreugden delen. Een kring komt gemiddeld eenmaal in de drie weken samen bij één van de kringleden thuis. De kringleider leidt het gesprek maar het is de bedoeling dat iedereen het Bijbelgedeelte op zijn/haar eigen manier voorbereidt. De kringen starten begin oktober.

Iedere kring staat open voor nieuwe deelnemers. U kunt zich dus ook tussentijds opgeven. Wanneer we bezig zijn zoals de gemeente in Handelingen, mogen we rijke zegeningen verwachten die ook de eer-ste christenen te beurt vielen! “De Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente toe.” (Hand. 2:47)

Voor vragen of voor opgave, bel of mail: Joke Bontenbal, tel: 6817397,
jokebontenbal@planet.nl (secretariaat).

Vrouwen onderweg
De bijbelstudiekring Vrouwen Onderweg komt meestal de derde dinsdagmorgen van de maand bij elkaar bij een van de deelnemers thuis. We beginnen om 09.30 uur. Als u belangstelling hebt voor deze bijbelstudiegroep dan bent u van harte welkom. We hopen weer een leerzaam seizoen met elkaar te hebben. In februari gaan we meestal met een groep vrouwen naar de Vrouwendag in Giessenburg. Iedereen die mee wil, kan zich daarvoor aanmelden bij een van onderstaande contactpersonen
Contactpersonen: Sjanie Collee, tel 6817253, sjaniecollee@gmail.com en Joke Bontenbal, tel 6817397, jokebontenbal@planet.nl

Boekenleeskring
In september 2002 is de boekenkring van start gegaan. Deze kring is open voor de hele Hervormde Gemeente. De deelnemers komen eens in de acht weken bij één van de deelnemers thuis, op maandagmiddag. Ieder heeft dan een, in overleg gekozen, boek van enig literair niveau gelezen. Dat wordt besproken aan de hand van vragen die door één van de deelnemers op papier zijn gezet en die elk lid twee weken voor de bespreking thuis krijgt.

Contactpersoon: Sjanie Collée, 6817253, sjaniecollee@gmail.com

Leeskring 'Elim'
Een aantal keren per seizoen komen we bij elkaar om een theologisch boek te bespreken. Deze kring staat open voor iedereen, ook voor mensen van buiten onze wijkgemeente. Als je denkt het bespreken van een boek met anderen fijn te vinden, dan ben je van harte welkom!

Voor de logistiek en de communicatie is het fijn als je van tevoren via onderstaand e-mailadres doorgeeft dat je komt. Ruim voor elke bijeenkomst word je via de mail een aantal vragen en opmerkingen over het te bespreken gedeelte toegezonden.
Contactpersoon: Arie van Wingerden, tel: 6815053, wingerden.van.arie@gmail.com


Afdeling Gereformeerde Bond
Sinds 1977 bestaat er in onze gemeente een afdeling van de Gereformeerde Bond. De Bond wil dienstbaar zijn aan de kerk en arbeiden tot verbreiding en verdediging van de gereformeerde theologie in het geheel van de Protestantse Kerk in Nederland.
Een belangrijke activiteit van de Bond is het in stand houden van een z.g. Leerstoelfonds, waardoor men – via bijzondere leerstoelen – betrokken kan zijn bij de opleiding van aanstaande predikanten aan de theologische faculteiten van de Protestantse Theologische Universiteit te Amsterdam en Groningen.

Het bestuur wil graag nieuwe leden noteren. Het is van essentieel belang dat het werk van de Gereformeerde Bond gesteund wordt.
De contributie bedraagt € 10,00 per jaar voor het landelijk lidmaatschap, dat automatisch het lidmaatschap van de plaatselijke afdeling inhoudt.

Ook kan men zich voor € 49,95 (prijspeil 2022) per jaar abonneren op de het bondsorgaan “De Waarheidsvriend” dat wekelijks verschijnt en waarin o.a. actuele informatie uit de kerk, bijdragen inzake opbouw van de gemeente, bezinning op de Schrift en belijdenis e.d. te vinden is.