Bidstonden

Bidstonden
Waarom samen bidden? Omdat...
· God ons roept een volk, een gemeenschap te zijn (1 Petr. 2:9)
· het ons leert zelf te bidden doordat we horen hoe anderen bidden
· het ons vrijmoedigheid geeft, tegenover God en tegenover elkaar
· we zo elkaars lasten beter leren kennen en dragen
· we zo samen groeien in het geloof
· het de basis vormt voor geestelijk herstel (opwekking)
· er grote beloften zijn verbonden aan eenparig bidden (Matt.18:19)
· het eenzijdig bidden voorkomt doordat ieder een eigen inbreng heeft
· het de kracht van de voorbede versterkt
In onze wijkgemeente zijn twee gebedskringen actief. Iedere vrijdagavondwordt gebeden voor de predikanten die de komende zondag voorgaan, het wel en wee in de gemeente, alle activiteiten die in de komende week plaatsvinden en andere onderwerpen die op dat moment de aandacht verdienen. Deze kring bestaat uit ca. 6 personen en de avond wordt als volgt ingevuld: eerst worden de gebedspunten geïnventariseerd, daarna wordt er een stukje uit de bijbel en uit een dagboek gelezen, waarna één deelnemer voorgaat in gebed. Aan het eind van het gebed is er gelegenheid voor stil persoonlijk gebed en er
wordt gezamenlijk afgesloten met het Onze Vader.

Deze kring is iedere vrijdagavond van 19.15 – 20.00 uur en nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. Heeft u bid- of dankpunten voor deze kring, dan kunt u die mailen naar gebedspunten@hervormdambacht.nlof in het kistje in de hal van de kerk doen.

Contactpersonen: Tiny Plaisier, tel. 6818851, tiny.plaisier@kpnmail.nl; Joke Bontenbal, tel. 6817397, jokebontenbal@planet.nl