Waarom naar de kerk?

U zult zich wellicht weleens afgevraagd hebben: "Waarom gaan wij eigenlijk naar de kerk?" Of "Waarom worden er nu kerkdiensten gehouden?"

Het antwoord op deze vraag kunnen we vinden in de Bijbel. Op de dag van de opstanding van de Heere Jezus Christus, dat is op de zondag, vinden wij Zijn discipelen samenvergaderd. Zij zijn daar bijeen om met elkaar te spreken over de dingen die ze gehoord en gezien hebben. (Luk. 24:1-9, Joh. 20:19)

Wat houdt hen dan zo bezig? De Heere is ter dood veroordeeld en gekruisigd. Hij is gestorven en begraven. Daarmee was hun hoop vergaan. Maar sommige vrouwen hebben hen verwonderd. Zij zeiden dat de Heere Jezus van de doden was opgestaan. Daarom kwamen de discipelen samen en daarom komen ook wij samen om te spreken en te horen van het lijden, het sterven en de opstanding van de Heere Jezus.

Going to church

Daarbij heeft de Heere Jezus tot Zijn discipelen gezegd: "Alzo is er geschreven en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dage; en in Zijn Naam gepredikt worden bekering en vergeving van de zonden onder alle volkeren, beginnende bij Jeruzalem."

Daarom beleggen wij kerkdiensten. Daarom wordt er in deze diensten gepreekt. Daarom nodigen wij u uit om naar de kerk te komen. Het is bedoeld voor uw bekering tot God, voor vergeving van uw zonden en voor uw verlossing van de duivel en de dood, en dat alles door de Heere Jezus Christus.

Deze prediking, de boodschap is het hart van het kerkelijk leven. Direct daarmee verbonden zijn de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal. De Heilige Doop is Gods trouwring bij Zijn gegeven belofte van trouw. In het Heilig Avondmaal hebben allen die de Heere Jezus werkelijk liefhebben, hoewel ze beschuldigd worden van vele zonden en gebreken, een zeer innige gemeenschap met hun Heere en Zaligmaker. Deze gemeenschap bestaat in het op een geestelijke wijze genieten van Christus' verbroken lichaam en vergoten bloed in de tekenen van brood en wijn.